Ontario Cannabis Store

White Russian

$7.99 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  16.0 - 22.0% | 160.0 - 220.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 2.0% | 0.0 - 20.0 mg/g

Ontario Cannabis Store

Amnesia Haze

$13.71 / g

Taxes Included

 • Sativa Dominant

 • THC

  20.0 - 26.0% | 200.0 - 260.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 2.0% | 0.0 - 20.0 mg/g

Jonny Chronic

Pré-roulé Acapulco Gold

$13.30 / g

Taxes Included

 • Sativa Dominant

 • THC

  22.0 - 28.0% | 220.0 - 280.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.99% | 0.0 - 19.9 mg/g

Jonny Chronic

Pré-roulé Blueberry Kush

$13.30 / g

Taxes Included

 • Indica Dominant

 • THC

  22.0 - 28.0% | 220.0 - 280.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.99% | 0.0 - 19.9 mg/g

Edison Cannabis Co

Pré-roulé GMO Cookies

$12.97 / g

Taxes Included

 • Indica Dominant

 • THC

  18.0 - 24.0% | 180.0 - 240.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 0.15% | 0.0 - 1.5 mg/g

Big Bag O Buds

Black Cherry Punch

$5.25 / g

Taxes Included

 • Indica Dominant

 • THC

  17.0 - 21.0% | 170.0 - 210.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 0.15% | 0.0 - 1.5 mg/g

Ontario Cannabis Store

Florida Citrus Kush

$9.99 / g

Taxes Included

 • Indica Dominant

 • THC

  23.0 - 29.0% | 230.0 - 290.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 2.0% | 0.0 - 20.0 mg/g

Spherex

Mango Kush PAX Pod

$39.95 / cartridge

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  82.0 - 88.0% | 820.0 - 880.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 2.0% | 0.0 - 20.0 mg/g