Ontario Cannabis Store

Brick Hash

$24.98 / g

Taxes Included

 • Blend

 • THC

  35.0 - 45.0% | 350.0 - 450.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 2.0% | 0.0 - 20.0 mg/g

Ontario Cannabis Store

RC Mango Haze Iced Hash

$49.95 / g

Taxes Included

 • Sativa Dominant

 • THC

  18.0 - 22.0% | 180.0 - 220.0 mg/g

 • CBD

  32.0 - 34.0% | 320.0 - 340.0 mg/g

Ontario Cannabis Store

RC Iced Moonfire Crescent Hash

$49.95 / g

Taxes Included

 • Sativa Dominant

 • THC

  62.0 - 70.0% | 620.0 - 700.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 2.0% | 0.0 - 20.0 mg/g

WAGNER'S

Old School Pressed Hash

from $18.98 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  33.0 - 41.0% | 330.0 - 410.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.0% | 0.0 - 10.0 mg/g

Highly Dutch Organic

Haschich bio Marrakech Gold

$29.95 / g

Taxes Included

 • Blend

 • THC

  36.0 - 44.0% | 440.0 - 480.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 10.0% | 0.0 - 100.0 mg/g

Hazel

Bâtonnets de kief

$29.95 / g

Taxes Included

 • Blend

 • THC

  35.0 - 41.0% | 350.0 - 410.0 mg/g

 • CBD

  0.1 - 0.2% | 1.0 - 2.0 mg/g

Original Stash

OS.HASH Hybrid

$12.47 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  20.0 - 28.0% | 200.0 - 280.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 0.8% | 0.0 - 8.0 mg/g

WAGNERS

Haschich Soap Bar

$9.99 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  17.5 - 22.5% | 175.0 - 225.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.0% | 0.0 - 10.0 mg/g

Mood Ring

Haschisch Héritage

$26.50 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  52.0 - 60.0% | 520.0 - 600.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 0.6% | 0.0 - 6.0 mg/g

Hank

High THC Bubble Hash

$42.95 / g

Taxes Included

 • Indica Dominant

 • THC

  63.0 - 70.0% | 630.0 - 700.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 0.1% | 0.0 - 1.0 mg/g